Dystrybucja kostki brukowej

Decyduj?c si? na dystrybucj? produktów typu kostka brukowa brali?my pod uwag? wiele czynników: wieloletnie do?wiadczenie, znajomo?? najnowszych trendów, szerok? palet? barw i ró?norodno?? kszta?tów. Wszystkie te za?o?enia spe?nia najwy?szej jako?ci kostka brukowa firmy Jadar Sp. z o. o.której tradycje si?gaj? ju? ponad 20 lat.

W swojej ofercie posiadamy:

 

  • kostki i p?ytki stylowe
  • kostki i p?ytki dekoracyjne
  • elementy standardowe i drogowe
  • kostki i p?ytki ekologiczne
  • elementy uzupe?niaj?ce
  • elementy ogrodze? i murów
  • elementy elewacji

Je?eli chcesz pozna? ceny, warunki transportu, zapraszamy do kontaktu z nami za pomoc? formularza umieszczonego po prawej stronie. Z przyjemo?ci? odpowiemy na ka?de pa?stwa pytanie. Posiadamy do?wiadczenie w sprzeda?y kostki brukowej.